Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Nhân vật

 • Phúc Châu Tây Thiền Đỉnh Nhu Thiền Sư
  Phúc Châu Tây Thiền Đỉnh Nhu Thiền Sư

  Phúc Châu Tây Thiền Đỉnh Nhu Thiền Sư lúc trẻ thi đậu Tiến sĩ, đến tuổi hai mươi lăm ngẫu nhiên đọc Kinh, Giáo rồi buột miệng tham "Không dè xưa nay bị cái mũ nhà Nho làm hại". Ý muốn xuất gia, người mẹ không cho bảo rằng sắp đến ngày đám cưới.

  >>> Xem thêm
 • Thiền sư Tần Bạt Đà
  Thiền sư Tần Bạt Đà

  Thiền sư Tần Bạt Đà nghe nói ngài Đạo Sanh thuyết pháp khiến tảng đá còn phải gật đầu, bèn đến thăm hỏi rằng:

  >>> Xem thêm
 • Thiền sư Đảnh Nhu Lại Am
  Thiền sư Đảnh Nhu Lại Am

  Sư con nhà họ Lâm tại bổn quận, thuở nhỏ thi đỗ Tiến sĩ nổi tiếng. Năm hai mươi lăm tuổi, Sư nhân đọc kinh Di Giáo, chợt nói: Bao lâu mong đội mũ nhà Nho là lầm. Sư toan bỏ nhà, mẹ Sư ngăn không cho, lấy cớ gần tới ngày làm lễ thành hôn. Sư bèn cự tuyệt nói: - ?Đào tươi hạnh đỏ đồng thời giao gởi gió xuân, trúc biếc hoa vàng đây

  >>> Xem thêm
 • Tổ Bồ Đề Đạt Ma
  Tổ Bồ Đề Đạt Ma

  Có tăng Thần Quang ở xứ Y Lạc, rộng xem đủ thứ kinh sách, khéo luận lý nhiệm màu, thường than rằng “Giáo của Khổng Tử nói về phong tục lễ nhạc, sách của Lão Trang cũng chưa đến diệu lý cùng tột. Gần đây nghe nói Đại sĩ Đạt Ma là bậc chí nhân, ở Thiếu Lâm Tự chẳng cách xa, phải đến tham vấn”. Bèn đi đến chỗ Tổ tham học.

  >>> Xem thêm
 • Hòa thượng Câu Chi
  Hòa thượng Câu Chi

  Hòa thượng Câu Chi lúc ở am có bà ni tên Thật Tế đến am của Sư bèn đi thẳng vào chẳng giở nón, cầm gậy đi quanh giường thiền ba vòng và nói:

  >>> Xem thêm
 • Xa Thầy tự trách
  Xa Thầy tự trách

  Đời nhà Đường, ở Tương Châu, chùa Biện Giác, có sư hiệu Thanh Giang.

  >>> Xem thêm
 • Không nhận y và danh hiệu
  Không nhận y và danh hiệu

  Triều nhà Đường, tại Việt Châu, tu viện Thanh Hoá, có Thiền sư Toàn Phó.

  >>> Xem thêm
 • Lâm Tế ngữ lục
  Lâm Tế ngữ lục

  Một ngày kia, Hoàng Bá bảo sư (Lâm Tế) mang thư đến Qui Sơn. Khi ấy Ngưỡng Sơn làm Tri khách, nhận được thư do Sư trao, liền hỏi: "Cái này là của Hoàng Bá, còn cái nào của sứ giả đây ?"

  >>> Xem thêm