Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Tiếng rống sư tử trên tảng đá

13/10/2014 17:40
Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lúc mới đến Nam Nhạc, ngày hôm sau thưa với thiền sư Hoài Nhượng :

- Hôm qua con đến đây thấy có một thiền tăng trẻ vô lý ngồi như như bất động trên tảng đá.
Hoài Nhượng nghe xong hỏi :
- Ông có lầm không ?
Hy Thiên nói :
- Không !
Khi ấy, Hoài Nhượng bảo thị giả :
- Ông ra ngoài sơn môn xem vị tăng ngồi trên tảng đá là ai ? Nếu là thiền tăng trẻ hôm qua, ông hãy quở trách ông ta giở trò hư huyễn gì vậy ? Nếu ông ta thừa nhận, ông hỏi rằng: “Cây trên tảng đá, dời trồng chỗ khác có sống được không ?”.
Thị giả đem câu hỏi này hỏi Hy Thiên, Hy Thiên đáp :
- Trong thế giới chư Phật, không có vật gì có thể làm lay động được, cũng không có nói sống chết gì cả.
Khi ấy, thị giả trở về kể lại câu trả lời của Hy Thiên cho thiền sư Hoài Nhượng nghe. Thiền sư Hoài Nhượng nói :
- Thiền sư ấy, con cháu đời sau sẽ làm cho mọi người không thể mở miệng.
Hoài Nhượng lại sai thị giả đến hỏi Hy Thiên :
- Thế nào mới là giải thoát chân chánh ?
Hy Thiên :
- Ai trói buộc ông ?
Thị giả :
- Thế nào là Tịnh độ ?
- Ai làm ô nhiễm ông ?
- Thế nào là Niết-bàn ?
- Ai đem sanh tử cho ông ?
Thị giả đem những câu hỏi đáp này kể lại cho thiền sư Hoài Nhượng nghe. Thiền sư Hoài Nhượng nghe xong, chấp hai tay không nói một lời.
Môn hạ của Lục Tổ Huệ Năng có hai đệ tử lớn, Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng. Đã là tông sư đương thời mà các ngài đều cho rằng : Ở trên tảng đá kia được nghe tiếng rống của sư tử.

Theo Thường Chiếu

Các tin tức khác